Elektronika użytkowa

MODUŁY KONTROLI LINII

Głównym zastosowaniem autonomicznego sterownika SM-VEST jest regulacja ciśnienia w co najmniej jednej pętli regulacji opartej na pomiarze ciśnienia między dwoma strefami – pomiędzy strefą chronioną i niechronioną oraz odpowiednie wysterowanie wyjść analogowych do których mogą być podłączone elementy wykonawcze w postaci siłowników obrotowych, liniowych lub innych elementów wykonawczych.

MODUŁY KONTROLI SILNIKÓW

Moduły kontroli silników służą do kontroli przewodów zasilających silniki napędów pożarowych odbiorników takich jak wentylatory, pompy itp. Moduł może kontrolować odbiorniki jedno i trójfazowe. Nadzór odbywa się w sposób ciągły bardzo niskim napięciem. W rozszerzonej wersji urządzenie nadzoruje tez stan rozłączników bezpiecznikowych dając pewność, ze podczas uruchomienia urządzenie będzie posiadało niezbędne napięcie do uruchomienia. Rozłączenie wyłącznika remontowego czy inna nieciągłość linii jest wykrywane w sposób natychmiastowy i sygnalizowana bezpośrednio na urządzeniu.

MODUŁY ROZSZERZEŃ DO MODUŁÓW KONTROLI LINII

Dodatkowe moduły rozszerzające dla modułów kontroli linii umożliwiają wymuszenie bezpośrednio z tablic sterujących zmianę stanu linii poprzez wysterowanie odpowienich mikroswitchy na urządzeniach. Rozwiązanie to pozwala wymuszać zmianę stanów logicznych bez konieczności wpinania poszczególnych linii co jest bardzo użyteczne w przypadku okresowych testów kontrolnych. W przypadku kiedy uszkodona jest jedna z linii obsługa ma możliwość blokady takiej linii bez uciążliwego uruchomienia instalacji, wyłączania całej instalacji z trybu dozoru. Sytuacja taka może pojawić się np. podczas uszkodzenia szybki w panelach zdalnej obsługi czy uszkodzeniu przewodów do odbiorników. Każda inna pozycja niż tryb automatyczny jest sygnalizowana przez urządzenia jeko stan blokady.

ELEKTRONICZNE ZABEZPIECZENIA ZWARCIOWE

Elektroniczne zabezpieczenia zwaciowe maja zastosowanie w obwodach niskonapięciowych zasilanych z zasilaczy pożarowych. Urządzenia ograniczają w sposób elektroniczny pobór prądu separowanych obwodów. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej granicy obciążenia obwodu moduł rozłącza napięcie podawane na linię odbiorczą, a pozostałe linie pozostają cały czas pod napięciem – bezpieczniki topikowe wbudowane w zasilacz pozostają nieuszkodzone. Po usunięciu przyczyny zwarcia moduł automatycznie wznawia dostawę napięcia zasilającego dla linii.

TOP