Centrale sterujące z funkcją zasilacza typu FPS

Certyfikowane rozdzielnice automatyki (urządzenia) dostarczające niezbędną energię elektryczną do urządzeń bezpieczeństwa pożarowego oraz umożliwiające sterowanie tymi urządzeniami. 

Centrala sterująca FPS z wbudowanym zasilaczem służy do kontroli rozprzestrzeniania się dymu i ciepła w układach instalacji oddymiania, systemach różnicowania ciśnień, systemach oddzieleń przeciwpożarowych służy do zasilania i sterowania wszystkimi elementami podłączonymi do centrali przez listwy zaciskowe. 

Centrala przeznaczona jest do sterowania, kontroli oraz wizualizacji systemów zapewniających ochronę przeciwpożarową obiektów budowlanych a spełniając te wymagania może być stosowana do nadzoru i sterowania pozostałymi instalacjami obiektowymi pełniącymi normalne funkcje takie jak np. wentylacja bytowa, detekcja CO LPG i inne.

  • Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszystkie urządzenia bezpieczeństwa pożarowego powinny być zasilane i sterowane przez urządzenia posiadające cechy potwierdzone przez stosowne dokumenty. Jeśli urządzenia takie pełnią tylko funkcję dostarczenia niezbędnej energii elektrycznej do działania tych urządzeń stosować należy certyfikowane zasilacze, jeśli natomiast również przewidziane jest sterowanie takimi urządzeniami to należy zastosować certyfikowaną centralę sterującą. Stosowanie innych rozwiązań jest niedopuszczalne i skutkuje brakiem odbioru obiektów budowlanych przez jednostki PSP a tym samym niemożności uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
  • W porównaniu do standardowych rozdzielnic elektrycznych centrale takie spełniają szereg dodatkowych funkcji których sprawność jest potwierdzona badaniami w jednostce certyfikującej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku opracowaliśmy własną centralę sterującą i uzyskaliśmy pozytywną opinię techniczną CNBOP potwierdzoną wydaniem aprobaty technicznej CNBOP, certyfikatem zgodności, świadectwem dopuszczenia oraz certyfikatem CPR.
  • Jesteśmy jedynymi producentami na rynku który zapewnia możliwość sterowania odbiornikami siłowymi o prądzie do 4000A. Centrala nasza pozwala sterować odbiornikami za pomocą jedno i wielobiegowymi o rozruchu bezpośredniego, trójką-gwiazda, czy dowolną kombinacją styczników, sterować i zasilać odbiorniki za pomocą przemienników częstotliwości, softstartów.
  • Centrala może przyjmować sygnały z czujek pożarowych, przycisków, kaset i innych urządzeń pośrednich. Urządzenie może zapewnić koincydencję w wykryciu zagrożenia i odpowiednio sterować scenariuszami pożarowymi w zagrożonym obiekcie. Central ponadto spełnia dodatkowe funkcje kontrolne przewodów zasilających odbiorniki siłowe bez konieczności uruchomienia tych napędów. Wszystkie linie niskonapięciowe są kontrolowane na przerwę lub zwarcie przez odpowiednie moduły.
  • Centrale mogą pracować jako indywidualne lub sieciowe wymieniają ze sobą informację. Każda z central może być dodatkowo wyposażona w wyświetlacz ciekłokrystaliczny. W przypadku pracy sieciowej jedna z central może pełnić funkcję centralnego panelu sterującego umieszczonego w pomieszczeniu ochrony.
  • Nasze centrale mogą być wykonane w wersjach stojących lub wiszących jako jedno i wieloblokowe. Zakres zastosowania umożliwia montaż bezpośrednio na zewnątrz obiektu jak i wewnątrz – dopuszczalny zakres temperaturowy stosowania to -25 st.C do +75 st. C. Zewnętrzne wykonania zawsze posiadają w standardzie grzałkę i daszek zabezpieczający przed wpływami atmosferycznymi, nie jest wymagane dodatkowe zabezpieczenie samej centrali w postaci obudów czy osłon.
  • Centrale sterujące urządzeniami przeciwpożarowymi w systemach kontroli rozprzestrzeniania się dymu i ciepła poza sterowaniem i zasilaniem urządzeń przeciwpożarowych umożliwiają również sterowanie urządzeniami nie będącymi elementami systemów bezpieczeństwa pożarowego. W takim przypadku centrala pełni funkcję mieszaną w przypadku innych dostawców nie jest możliwe.
TOP